Tarieven

Tarieven

Wie procedeert om een koe, legt er een op toe. Dat is helaas al te vaak waar, maar juridische hulp hoeft u niet altijd de kop te kosten. Bij Scheepsrecht Advocaten zijn de tarieven afhankelijk van de complexiteit en het belang van de zaak. Onze uitgangstarieven zijn € 245 exclusief BTW per uur voor ondernemers en € 225 exclusief BTW per uur voor particuliere cliënten, maar bij eenvoudige zaken en zaken met een beperkt belang kan een lager uurtarief worden afgesproken. Voor Hiswa- en BBZ leden geldt bovendien een korting van 10% en wij brengen op ons uurtarief geen toeslagen in rekening.

Een eerste telefonisch consult wordt u niet in rekening gebracht, zodat u de gelegenheid krijgt uw vraag vrijblijvend aan een van de advocaten van Scheepsrecht Advocaten voor te leggen. Tijdens dat eerste gesprek controleren wij of het ons vrij staat om voor u op te treden en maken wij een eerste voorlopige inschatting van uw situatie. Als wij u verder kunnen helpen, maken wij met u een vervolgafspraak.
 

Omdat Scheepsrecht Advocaten er naar streeft de kosten binnen de perken te houden, kunnen wij u ook bijstaan in zaken met een relatief gering belang. Wij maken dan met u passende tariefafspraken. Gewoonlijk werken wij op uurbasis, dat wil zeggen dat de gewerkte tijd in rekening wordt gebracht tegen het van te voren met u overeengekomen tarief. Andere prijsafspraken zijn echter mogelijk. Ondermeer de volgende opties zijn bespreekbaar:

Uurtarief

Het honorarium wordt gebaseerd op het overeengekomen uurtarief vermenigvuldigd met het aantal uren dat aan de zaak besteed wordt. Het standaard uurtarief bij Scheepsrecht Advocaten bedraagt € 245 exclusief BTW per uur voor ondernemers en € 225 exclusief BTW per uur voor particulieren. Bij een belang onder de € 15.000  is een lager uurtarief bespreekbaar. 

Resultaatafhankelijk tarief

Er wordt met u een concrete afspraak gemaakt over een verlaagd uurtarief als het resultaat tegenvalt en een verhoogd uurtarief, of een vaste bonus, indien het afgesproken doel wordt gehaald. Zo blijven uw kosten bij een tegenvallend resultaat binnen de perken en kunt u gemakkelijker een gokje wagen, vooral bij zaken met een relatief gering belang. 

Vast tarief

Het totale honorarium wordt van tevoren overeengekomen en is dus niet afhankelijk van de tijd die aan uw zaak wordt besteed. Dit is met name mogelijk bij overzichtelijke standaardprocedures, bij advieswerkzaamheden en bij het opstellen of aanpassen van uw algemene voorwaarden. Ook bestuursrechtprocedures kunnen wij vaak aannemen tegen een vaste prijs.

Incassotarief

Bij eenvoudige incassozaken, dat wil zeggen: geldvorderingen zonder inhoudelijk verweer, kan als honorarium een bepaald percentage van het te incasseren bedrag worden afgesproken. Als de vordering wordt geïncasseerd en de wederpartij wordt tevens veroordeeld tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, kan voor u de gehele vordering worden geïncasseerd.

Toevoeging

Indien u daarvoor in aanmerking komt, kunt u er als particuliere cliënt voor kiezen te worden bijgestaan op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Als voor u een toevoeging kan worden verkregen, betaalt u zelf alleen nog een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze mogelijkheid zullen wij tijdens het eerste gesprek met u bespreken. In verband met de zeer beperkte vergoeding die in dit geval door de overheid wordt uitbetaald, betekent bijstaan op basis van een toevoeging wel dat het aantal contacturen wordt beperkt en dat Scheepsrecht Advocaten bepaalt welke medewerker uw zaak behandelt.

 Meer informatie over door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u vinden op www.rvr.org.

Facturering

In alle gevallen ontvangt u tussentijds en bij het sluiten van het dossier een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de in uw dossier verrichtte werkzaamheden. Voor dat doel maken wij gebruik van het tijdschrijf- en declaratieprogramma Urios, waarin verrichtingen met eenheden van vijf minuten worden geregistreerd. Wij streven er naar u maandelijks een declaratie te sturen, maar doen dat alleen als er werkzaamheden van enige omvang zijn verricht.

Behalve het honorarium worden aan u doorbelast de door Scheepsrecht Advocaten aan derden betaalde vergoedingen, zoals griffierechten, leges en deurwaarderskosten. Ook deze zogenaamde verschotten worden op de betreffende declaratie gespecificeerd en afschriften van de voor u betaalde nota's worden bijgevoegd.

Reistijd wordt gedeclareerd tegen 50% van het overeengekomen uurtarief en reiskosten tegen een vaste vergoeding van € 0,20 per gereden kilometer.

De standaard betaaltermijn van onze declaraties is drie weken. Scheepsrecht Advocaten brengt op het honorarium geen toeslagen (kantoorkosten) in rekening.

Proceskosten 

Procederen brengt altijd het risico met zich mee dat u in het ongelijk wordt gesteld, hetgeen inhoudt dat u in de proceskosten kunt worden veroordeeld. Deze proceskosten bestaan uit de door uw wederpartij betaalde griffierechten en een door de rechtbank aan de hand van het zogenaamde liquidatietarief vastgestelde vergoeding voor gemaakte juridische kosten. Over deze risico's zullen wij u altijd voorafgaande aan het starten van een procedure informeren.